MICHEL TOUSSAINT / PATRICIA BENTO D ALMEIDA / PEDRO CABEZAS