DOSTOIEWSKY, FEDOR / TOLSTOI, LEON / TCHEKOV, ANTON